Syarat

Sila baca Syarat Penggunaan (“Syarat”) ini dengan teliti sebelum menggunakan tapak web Notepad.link (“Laman Web”), yang dikendalikan oleh Notepad.link (“kami”, “kami”, atau “kami”). Akses anda kepada dan penggunaan Laman Web adalah tertakluk kepada penerimaan dan pematuhan Terma ini. Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web, anda bersetuju untuk terikat dengan Terma ini. Jika anda tidak bersetuju dengan mana-mana bahagian Syarat, maka anda tidak boleh mengakses Laman Web.

Kelayakan

Dengan menggunakan Laman Web, anda menyatakan dan menjamin bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 13 tahun. Jika anda berumur di bawah 13 tahun, anda tidak boleh menggunakan Laman Web.

Penggunaan Laman Web

Anda bersetuju untuk menggunakan Laman Web hanya untuk tujuan yang sah dan menurut Terma ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web:

  • Untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang atau dilarang oleh Terma ini.
  • Untuk menghantar atau berkongsi apa-apa kandungan yang kesat, mengganggu, memfitnah, lucah, menipu atau sebaliknya tidak menyenangkan.
  • Untuk melanggar hak harta intelek orang lain.
  • Untuk menyamar sebagai orang atau entiti lain atau untuk menyalahgambarkan hubungan anda dengan seseorang atau entiti.
  • Untuk menghantar atau berkongsi sebarang kandungan yang mengandungi perisian hasad, virus atau kod berbahaya yang lain.

Kandungan Pengguna

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan yang anda cipta, hantar atau paparkan semasa menggunakan Laman Web. Dengan menggunakan Laman Web, anda memberikan kami lesen tidak eksklusif, bebas royalti, di seluruh dunia untuk menggunakan, menyalin, mengeluarkan semula, memproses, menyesuaikan, mengubah suai, menerbitkan, menghantar dan memaparkan sebarang kandungan yang anda serahkan, siarkan atau paparkan pada atau melalui Laman Web.

Harta Intelek

Laman Web dan kandungan asal, ciri dan fungsinya adalah dan akan kekal sebagai hak milik eksklusif Notepad.link dan pemberi lesennya. Laman web ini dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan undang-undang lain dari kedua-dua Amerika Syarikat dan negara asing. Tanda dagangan dan pakaian perdagangan kami tidak boleh digunakan berkaitan dengan mana-mana produk atau perkhidmatan tanpa kebenaran bertulis Notepad.link terlebih dahulu.

Penamatan

Kami berhak untuk menamatkan atau menggantung akses anda ke Laman Web, tanpa notis atau liabiliti awal, atas sebarang sebab, termasuk tanpa had, jika anda melanggar Syarat ini. Selepas penamatan, hak anda untuk menggunakan Laman Web akan terhenti serta-merta.

Had Liabiliti

Walau apa pun Notepad.link, pengarah, pekerja, rakan kongsi, ejen, pembekal atau ahli gabungannya tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan tidak langsung, sampingan, khas, berbangkit atau punitif, termasuk tanpa had, kehilangan keuntungan, data, penggunaan, muhibah. , atau kerugian tidak ketara yang lain, akibat daripada (i) akses anda kepada atau penggunaan atau ketidakupayaan untuk mengakses atau menggunakan Laman Web; (ii) sebarang kelakuan atau kandungan mana-mana pihak ketiga di Laman Web; (iii) sebarang kandungan yang diperoleh daripada Laman Web; dan (iv) akses tanpa kebenaran, penggunaan atau pengubahan penghantaran atau kandungan anda, sama ada berdasarkan waranti, kontrak, tort (termasuk kecuaian) atau mana-mana teori undang-undang lain, sama ada kami telah dimaklumkan atau tidak tentang kemungkinan kerosakan tersebut, dan walaupun sesuatu remedi yang dinyatakan di sini didapati telah gagal dari tujuan asasnya.

Perubahan kepada Syarat

Kami berhak untuk mengemas kini atau mengubah suai Terma ini pada bila-bila masa. Perubahan kepada Syarat ini akan disiarkan pada halaman ini dan kami akan menunjukkan tarikh kemas kini terbaharu pada penghujung Syarat ini. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak Terma ini secara berkala untuk kekal dimaklumkan tentang amalan kami. Penggunaan berterusan anda terhadap Laman Web berikutan penyiaran sebarang perubahan kepada Syarat ini merupakan penerimaan anda terhadap perubahan tersebut.

Undang-undang yang Mentadbir

Terma ini akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang Amerika Syarikat, tanpa mengambil kira percanggahan peruntukan undang-undangnya.

Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan mengenai Syarat ini, sila hubungi kami melalui halaman hubungan kami.

Kebolehpisahan

Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah, menyalahi undang-undang, atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, peruntukan tersebut hendaklah diubah suai pada tahap minimum yang diperlukan untuk menjadikannya sah, sah, dan boleh dikuatkuasakan sambil mengekalkan maksud peruntukan asal. . Jika pengubahsuaian sedemikian tidak mungkin, peruntukan yang terjejas akan diputuskan daripada Syarat ini, dan peruntukan yang selebihnya akan kekal berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya.

Penepian

Kegagalan kami untuk menguatkuasakan sebarang hak atau peruntukan Syarat ini tidak akan dianggap sebagai penepian hak tersebut. Jika mana-mana peruntukan Terma ini dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mahkamah, peruntukan selebihnya Terma ini akan terus berkuat kuasa. Terma ini membentuk keseluruhan perjanjian antara kami mengenai Laman Web kami dan menggantikan serta menggantikan sebarang perjanjian terdahulu yang mungkin ada antara kami mengenai Laman Web.

Tarikh Kemas Kini Terakhir: Mac 2023

ms_MYBahasa Melayu